Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2023

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-2ecba5d6-a42a-4e29-b544-caaf4748166c_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunta- ja aluejohtamisen erityispiirteitä ja kunta- ja aluejohtamiseen liittyviä muutosvoimia sekä ymmärtää, miten ympäröivän yhteiskunnan ja paikallisten sekä alueellisten instituutioiden väliset suhteet rakentuvat. Opiskelija tuntee kunta- ja aluejohtamisen moninaisen kentän sekä merkityksen ja yhteiskunnallisen roolin. Kurssin myötä opiskelija hahmottaa kuntatutkimuksen suhdetta muihin tutkimusaloihin ja tuntee sen keskeiset käsitteet sekä tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia kunta- ja aluejohtamisen tilanteisiin ja saa valmiuksia ymmärtää ja analysoida kunta- ja aluejohtamisen ideaa, perusprosesseja, sen erilaisia toteutustapoja ja mekanismeja sekä historiallista kehityskaarta.


Sisältö:

Kurssin ydinaineksen muodostaa paikallisuuden, alueellisuuden ja asukkaiden itsehallinnon ympärille rakentuva teoreettis-käsitteellinen tarkastelu, jossa punaisena lankana toimii ympäröivän yhteiskunnan ja kunta- ja aluejohtamisen instituutioiden välinen vuorovaikutus. Asukkaiden itsehallintoa tarkastellaan arvona, filosofiana sekä historiallisen kehityskaaren myötä syntyneenä hallintatapana. Kurssilla myös esitellään kunta- ja aluehallintojärjestelmien eurooppalaisia variaatioita sekä käytössä olevia mekanismeja sekä pohditaan ajankohtaisia kunta- ja aluejohtamisen muutoksiin liittyviä tekijöitä ja prosesseja.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2023