Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -23, 9.1.-1.6.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -23, 9.1.-1.6.2023

Tieteenalanyksikkö: Industrial Engineering and Management

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7a5700ea-c15f-4aed-b88c-d2430095aa0a_2022

Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -23, 9.1.-1.6.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2023

Tavoitteet:

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.Opiskelija tuntee erilaisia tuotteita ja ymmärtää niiden arvontuoton erityispiirteitä; mm. opiskelija osaa:- tunnistaa tavaroiden, projektien ja palveluiden erityispiirteet sekä niiden tuottamiseen liittyvät eroavaisuudet- tunnistaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen keskeiset käsitteet- esittää markkinointiparametrien keskeisimmät ominaisuudet- selittää asiakaskeskeisyyden ja segmentoinnin- kuvata yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita- selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytyksetOpiskelija tietää yritystalouden perusilmiöt ja osaa ratkaista yrityksen laskentatoimen yksinkertaisia tehtäviä käytännössä; mm. opiskelija osaa:- tunnistaa keskeisiä kustannuskäsitteitä sekä verotuksen pääpiirteissään- listata yrityksen laskentatoimen käyttötarkoitukset talouden ohjauksessa- laskea yksinkertaisia kustannuslaskelmia- laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä keskeisin tunnusluvuin- suorittaa yksinkertaisia hinnoittelu-, budjetointi-, investointi- ja käyttöpääomalaskelmia osana tavoitteellista liiketoimintaaOpiskelija tuntee organisaatioiden ja työn perusilmiöt sekä niiden vaatimuksia työn tekemiselle ja -johtamiselle, mm. opiskelija osaa:- kuvata, mitä on yrittäjyys ja yrityksen perustamisen vaiheet- tunnistaa ja kuvata liiketoimintamallin ja sen suunnittelun- nimetä yleisimmät yhtiömuodot- tunnistaa organisaatiot ihmisten ja toiminnan järjestelminä- kuvata vaihtoehtoisia organisaatiorakenteita ja nimetä organisaatioiden ydinprosesseja- kuvailla ihmisten johtamisen osatehtävät ja erilaisia näkökulmia johtamiseen- tunnistaa työjärjestelmän osatekijät ja niiden vaikutukset suorituksiinOpiskelija tietää teknologian merkityksen yritystoiminnassa ja sen vaatimuksia johtamiselle, mm. opiskelija osaa:- kuvata teknologisten ja strategisten vaihtoehtojen keskeisimpiä malleja- tunnistaa teknologian ja teknologisen kehityksen vaikutuksia yritystoiminnassa- tietää teknologian myyntiprosessin erityispiirteet ja vaiheet- tunnistaa ja soveltaa strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyviä työkalujaOpiskelija tuntee tuotannollisen toiminnan perusilmiöt ja -menetelmiä ja tietää, miksi ja miten yritys kytkeytyy muihin toimijoihin toimitusverkostossa, mm. opiskelija osaa:- esittää tuotannontekijät ja - tavoitteet- nimetä tuotantostrategiset päätökset ja keskeiset tuotantomuodot- kuvata tuotannonsuunnittelun ja -ohjausprosessin- laatia yksinkertaisia tuotannon kapasiteetti- ja kuormitussuunnittelun laskelmia- esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan sekä hankintojen tavoitteita ja menetelmiä- käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä- kuvata palveluprosessien erityispiirteitä- esittää projektien sidosryhmät, tavoitteet ja työn osituksen sekä projektinhallinnan vaiheet


Sisältö:

Ydinsisältö

Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät teoriat.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 14.04.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.