Valtiosääntöoikeus (7 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Valtiosääntöoikeus (7 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164008

Laajuus opintopisteinä: 7.00

Opintojakson nimi: Valtiosääntöoikeus (7 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 21.02.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 21.06.2023

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennottiistaina 21.2.2023 klo 17.00–20.15torstaina 23.2.2023 klo 17.00–20.15maanantaina 27.2.2023 klo 17.00–20.15tiistaina 28.2.2023 klo 17.00–20.15torstaina 2.3.2023 klo 17.00–20.15

Verkkoluennoille osallistutaan omalla koneella esim. kotoa käsin. Opetuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-kokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera.

Edeltävä opintojakso

(https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op)(https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Valtiosääntöoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö

Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia  Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate  Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema  Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto  Lainsäädäntövalta  Hallitusvalta  Tuomiovallan käytön perusteet  Laillisuusvalvonta  Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen  EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmisteluSuoritustapa

Luennot 20 oppituntia (à 45 min.)

Suoritusvaihtoehto 1:Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi.

Vapaaehtoisesta aineistotehtävästä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tehtävän voi tehdä vain kerran ennen osallistumista ensimmäiseen tenttiin. Aineistotehtävä (tiedostomuotona PDF) palautetaan Moodleen viimeistään tenttipäivää edeltävänä päivänä klo 23.59.

Suoritusvaihtoehto 2:Kirjallinen tentti. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Harjoitustyöstä saadut pisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

LuennotMoodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Kirjallisuus:

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

Husa, Jaakko - Jyränki, Antero: Valtiosääntöoikeus, Kauppakamari 2021, s. 17-140 ja 222-441.Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17), e-kirja.

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit (e-materiaali):

Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.

Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.

Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.

Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049.

Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Kuulustelut

Moodle-tentit:ke 22.3.2023 klo 18.00–21.00ke 12.4.2023 klo 18.00–21.00to 1.6.2023 klo 18.00–21.00

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, vaan se avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana.

Vastaavuus

Valtiosääntöoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 150 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.06.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 06.02.2023