Venäjän kielen alkeiskurssi 1

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Venäjän kielen alkeiskurssi 1

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208001

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Venäjän kielen alkeiskurssi 1

Opintojakson alkamisajankohta: 18.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 03.05.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 18.1.–3.5.2023 keskiviikkoisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 1.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjän kieltä tai joilla on siitä vain vähäiset peruskoulutiedot. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Venäjän kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa kyrilliset kirjaimet ja osaa tuottaa suuren osan niistä ja venäjän kielen äänteistä- osaa kielen perusrakenteet- ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka liittyy omaan arkipäivän elämään (tutustuminen, esittäytyminen, perhe, ammatti, kahvilassa käynti ym.)- pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin- osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita- ymmärtää ja osaa tuottaa kieltä työelämän yleisimmissä asiointitilanteissa- osaa kertoa yrityksiin/työpaikkaan liittyvää pääinformaatiota- tiedostaa venäläisen puhekulttuurin perustavat piirteet- tuntee kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan

Sisältö

- ääntämis- ja intonaatioharjoituksia- venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia- puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä- Internet: venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakausi- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin

Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan viestintää tavallisissa kielenkäyttötilanteissa. Tutustaan suullisen viestinnän ominaispiirteisiin ja tapakulttuurin erojen vaikutuksiin viestinnässä. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9), kappaleet 1–9Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 3.5.2023Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Venäjän kielen alkeet 3H00EM70 (5 op).

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 11.12.2022 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 1.

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa syksyllä 2023.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 28.06.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.