Oikeushistoria (6 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Oikeushistoria (6 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164003

Laajuus opintopisteinä: 6.00

Opintojakson nimi: Oikeushistoria (6 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 24.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella keväällä 2023:

pe 24.3. klo 17.30–20.00la 25.3. klo 10.00–15.00la 15.4. klo 10.00–14.00

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Helmi, os. Kalevantie 7 C, 7. krs, Tampere. Ensimmäiselle luennolle 24.3. on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Ennen ensimmäistä luentokertaa opiskelijan tulisi kuunnella Moodlesta ensimmäinen luentotallenne (n. 1 tunti), jossa käydään läpi kurssin suoritustapa ja debatin sisältö. Tämän perusteella opiskelija voi päättää, tekeekö debatin.

Edeltävä opintojakso

(https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op)(https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Oikeushistoria-opintojaksolle.

Tavoitteet

Opiskelijalle on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen oikeuskehityksen (mm. oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien) historiasta. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen historiallisessa perspektiivissä. Hän ymmärtää, kuinka vaikutteet siirtyvät oikeusjärjestyksistä toisiin, ja kuinka ulkomainen oikeus vaikuttaa kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen. Hän on tutustunut tieteenalan metodeihin.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:Opiskelija osaa asettaa keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat (oikeus)historialliselle aikajanalle. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan keskinäisen vuorovaikutussuhteen. Opiskelija syventyy ryhmässä tiettyyn laajaan kysymykseen keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisessa oikeuskehityksessä ja tarkastelee sitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota, jossa voidaan esittää puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:Kurssin pienryhmätyöskentely harjoittaa opiskelijaa juristin työssä tarvittaviin ryhmätyötaitoihin. Opiskelija oppii tiedonhakutaitoja ja harjoittelee olennaisen aineksen erottamista epäolennaisemmasta informaatiosta. Debatointi ja siihen liittyvä kirjallinen työ opettaa suullista ja kirjallista argumentaatiota. Opiskelija oppii etsimään samasta informaatiosta analyyttisesti puolesta ja vastaan puhuvia väitteitä sekä faktoja ja niiden vasta-argumentteja. Opiskelija saa myös esiintymiskokemusta ryhmän edessä esiintymisestä. Kaikki nämä ovat keskeisiä nykyjuristin ammattitaidon kehittymisessä.

Sisältö

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen (luennot + debatti) JA kirjallinen tentti osasta kirjallisuuttaTAIkirjallinen tentti.

Debattikurssi koostuu lähiopetuskerroista (12 oppituntia à 45 min.) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Kurssiin kuuluu myös tallenneluentoja Moodlessa. Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää myös sitoutumista ja osallistumista ryhmän toimintaan. Debatit pidetään viimeisellä luentokerralla 15.4.

Debatin tekeminen korvaa osan tenttikirjallisuudesta. Tällöin tentissä on neljän kysymyksen sijaan vain kaksi kysymystä. Lisäksi debattikurssin suorittavilla on mahdollista saada max. 5 hyvityspistettä tenttiin. Korvaavuus ja hyvityspisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka. Debatti korvaa Steinin kirjasta (kohta 1.) sivut 38-74 ja Herzogin kirjasta (kohta 2.) luvut 2 ja 3 (s. 45-115).

Luennoille osallistuminen on suositeltavaa myös pelkän kirjatentin suorittaville.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimisen arviointi: Debattikurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit. Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään 5 hyvityspistettä tenttiin. Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee. Ne opiskelijat, jotka vertaisarvioiden mukaan eivät ole osallistuneet riittävästi ryhmätyön tekemiseen, saavat opintojaksosta hylätyn. Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista (opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä). Ryhmätyöstä (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia. Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.

Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä koko kirjallisuuden.

Oppimateriaali

Materiaalit 1, 2 ja 3 ovat kaikille pakollisia. Lisäksi opiskelija valitsee materiaalivaihtoehtojen 4 väliltä toisen.

1.

Stein, Peter, Roman Law in European History. Cambridge University Press 1999.

2.

Herzog, Tamar, A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia. Harvard University Press 2018.

SEKÄ

3.

Pihlajamäki, Heikki - Godfrey, Mark - Dubber, Markus Dirk (toim.), The Oxford Handbook of European Legal History. Oxford University Press 2018. LUVUT:

ch. 12: Clarke, Peter D., “Western Canon Law in the Central and Later Middle Ages”, s. 267-285

ch. 18: Korpiola, Mia, “Customary Law and the Influence of the ius commune in High and Late Medieval East Central Europe”, s. 404-429

ch. 32: Oestmann, Peter, “The Law of the Holy Roman Empire of the German Nation”, s. 731-759

ch. 43: Aguilera-Barchet, Bruno, “The Law of the Welfare State”, s. 1000-1024

4.

Inger, Göran, Svensk rättshistoria. 4., uudistettu painos. Liber ekonomi 1997. (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)

TAI

Pihlajamäki, Heikki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan. Forum Iuris 2004, s. 115–162

SEKÄ 2 lukua kirjasta Pihlajamäki, Heikki - Godfrey, Mark - Dubber, Markus Dirk (toim.), The Oxford Handbook of European Legal History. Oxford University Press 2018. LUVUT:

ch. 17: Korpiola, Mia, “High and Late Medieval Scandinavia: Codified Vernacular Law and Learned Legal Influences”, s. 378-403

ch. 35: Pihlajamäki, Heikki, “Scandinavian Law in the Early Modern Period”, s. 806-829.

Kuulustelut

ke 19.4.2023 klo 18.00–21.00ma 22.5.2023 klo 16.00–19.00  ke 21.6.2023 klo 17.00–20.00 (tulokset elokuussa)

Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa.

Kuulustelut järjestetään salitentteinä Tampereella. Kysymyksiin vastataan käsin kirjoittaen. Tenttijällä tulee olla mukanaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op). Tenttipaikan voi tarkistaa (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Vastaavuus

Oikeushistoria-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 220 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopiston maksuosuus 200 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Opintojakson normaalihinta on 220 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8832/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op).

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 08.03.2023