Opetus ja ohjaus - KAS.KAA.040

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Opetus ja ohjaus - KAS.KAA.040

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121002

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Opetus ja ohjaus - KAS.KAA.040

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 08.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Ma 5.6.

Luennot klo 16:30-19:30Pienryhmätyöskentely19:30-20:15

Ti 6.6.

Luennot klo 16:30-18:45Pienryhmätyöskentely18:45-20:15

Ke 7.6.

Luennot klo16:30-18:00Pienryhmätyöskentely18:00-19:45

To 8.6.

Pienryhmätyöskentely klo 16:30-19:45Opetustila

Verkko-opinnot Zoom-alustalla.

Tavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia- osaa reflektoida ja perustella omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan- osaa huomioida oppijoiden moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista kasvatusta erilaisissa koulutusympäristöissä  - ymmärtää digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa- ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen

Sisältö

Opetus ja ohjaus - KAS.KAA.040-Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset (digitaaliset) oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksissä paneudutaan muun muassa moninaisuuden ja inkluusion sekä digitalisaation teemoihin.  Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia, pedagogiikka.

Suoritustapa

9 tuntia luento-opetusta ja 9 tuntia pienryhmäopetusta (läsnäolo pakollista). Lisäksi itsenäistä työskentelyä 113 tuntia. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja kirjalliset työt (luentopäiväkirja ja lukupiiriessee).

Arviointi asteikolla 1-5.

Kirjallisuus

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A., & Vainikainen, M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-Kustannus. (https://www.ellibslibrary.com/tau/978-952-451-795-9)Lehtinen, E., Vauras, M., & Lerkkanen, M.-K. (2016).Kasvatuspsykologia (3. uud. painos). PS-kustannus.(soveltuvin/sovittavin osin)Luostarinen, A., & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus (https://www.ellibslibrary.com/tau/978-952-451-795-9)Takala, M., Äikäs, A., & Lakkala, S. (2020). Mahdoton inkluusio – Tunnista haasteet ja mahdollisuudet. PS-kustannus. (ebook)Miles, S., Ainscow, M., & Moore, M. (2010). Responding to Diversity in Schools: An Inquiry-Based Approach. Taylor & Francis Group. (ebook)Muita materiaaleja jaetaan kurssin aikana.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.ellibslibrary.com/tau/978-952-451-795-9).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.ellibslibrary.com/tau/978-952-451-795-9)

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.