Kasvatustieteellinen tutkimus - KAS.KAA.050

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus - KAS.KAA.050

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121004

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus - KAS.KAA.050

Opintojakson alkamisajankohta: 24.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 03.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 24.7. ja 26.7. klo 16.30-20.15Pienryhmäopetus:

Ma 31.7. klo 16:30-19:30Ti 1.8. klo 16:30-18:30To 3.8. klo 16.30-20.30Opetustila

Verkko-opinnot Zoom-alustalla.

Tavoitteet

Opiskelija-tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot -tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, aihepiirejä ja tutkimusmenetelmiä -on omaksunut tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet -ymmärtää tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä-on saanut valmiuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen -ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa ja omassa asiantuntijuudessa.Sisältö

Kasvatustieteellinen tutkimus - KAS.KAA.050-Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteen tutkimusaloihin ja tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja kriittistä arviointia. Opintojaksolla laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma, jossa sovelletaan opintojaksolla opittua lähdekirjallisuutta käyttäen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. E-kirjana. (https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/)Tietoarkiston laadullisen tutkimuksen käsikirja(https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/)Tietoarkiston kvantitaiivisen tutkimuksen käsikirjaVilkka, H., Tutki ja mittaa. 2007. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi. E-kirjana. Vilkka, H. Tutki ja kehitä. 2015 (4. painos) tai 2021 (5. uudistettu painos) Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirjana.Vilkka, H. Akateeminen lukeminen ja kirjoittaminen. 2020. Jyväskylä: PS-kustannus. E-kirjana.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: luennot 9 tuntia ja pienryhmätyöskentely 9 tuntia ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä, sekä kirjalliset työt. Pienryhmäopetukseen osallistuminen on pakollista.

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023