Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KAS.KAA.010

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KAS.KAA.010

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121005

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KAS.KAA.010

Opintojakson alkamisajankohta: 01.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: Elokuussa 2023

Opetustila

Verkko-opinnot Zoom-alustalla.

Tavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää kasvatusajattelun ja -käsitysten filosofisen perustan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden riippuvuuden historiallisesta ajasta ja paikasta - tuntee länsimaisen kasvatusajattelun päälinjoja ja niiden filosofisia ja historiallisia perusteita.- ymmärtää ihmisen riippuvuuden ei-inhimillisestä luonnosta ja ympäristökasvatuksen merkityksen kestävän ja viisaan luontosuhteen kehittymiselle.Sisältö

Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat - KAS.KAA.010-Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun kysymyksenasetteluihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa ja kasvatuksen historiassa sekä kasvatuksen erityisluonnetta eettisen toimintakyvyn ja viisaan luontosuhteen herättäjänä. Opintojakson tiedetausta: Kasvatushistoria, kasvatusfilosofia, ympäristökasvatus

Suoritustapa

12 h luentoja, 121 tuntia itsenäistä opiskelua. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja esseesuoritus.

Arviointi asteikolla 1-5.

Kirjallisuus

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2011. Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2012Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus. tai kaksi muuta itse valittua vastaavaa kasvatushistoriallista teosta.Lisäksi kolme vapaavalintaista kasvatusfilosofista tai –historiallista artikkelia (esim. Niin & Näin –lehdestä tai Kasvatus ja Aika –verkkolehdestä). Esimerkiksi: (https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava)(https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.netn.fi/artikkeli/kasvatusfilosofian-tarkein-tehtava).

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023