Ruotsia työelämään (3 op), kurssi 1

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Ruotsia työelämään (3 op), kurssi 1

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106002

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Ruotsia työelämään (3 op), kurssi 1

Opintojakson alkamisajankohta: 15.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 12.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

3.0Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi 15.5.–12.6.2023 (ei lähiopetusta)

Verkko-opetusta seuraavasti:

15.5.–7.6. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.15 opetusta8.–12.6. kirjallinen tenttimaanantaina 12.6. suulliset tentitOpetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Lähtötaso

Opiskelijalta edellytetään esitiedoiksi lukion tai vastaavan oppilaitoksen oppimäärää vastaavia tietoja ja taitoja, jotka asettuvat (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56) taitotasolle B1.

Ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa tehdä lähtötasotesti (Helsingin yliopiston sivu): (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56). Kun olet tehnyt ja lähettänyt testisi, käy läpi vastauksesi. Tarkastele, mitä osaat ja missä tarvitset harjoitusta. Löydätkö toistuvia virheitä, joista pääset harjoittelemalla? Jouduitko arvaamaan vaihtoehtojen välillä? Laskevatko kirjoitus- tai lyöntivirheet pistemäärääsi?

Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan tarvittaessa valmennuskurssia tai (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56)itseopiskelua esim. (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56)-verkkomateriaalin tai (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56)-sivuston avulla.

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Ruotsia työelämään -opintojakso vastaa kaikkien Tampereen yliopiston kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (3 op).

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ruotsin kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.RUO.001).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija- osaa tunnistaa työelämän erilaisia vuorovaikutustilanteita ja toimia tilanteisiin sopivalla tavalla- pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään erilaisissa työelämän viestintätilanteissa- ymmärtää pääkohdat asiatietoa sisältävästä puheesta ja kirjoitetusta tekstistä työelämän eri tilanteissa- osaa kuvata ja vertailla oman alansa ilmiöitä ja ilmaista ajatuksiaan myös abstrakteista työhön liittyvistä aiheista- osaa tuottaa yhtenäistä kirjoitettua tekstiä yleisistä työelämään ja omaan alaansa liittyvistä aiheista tavoitteenmukaisella tavalla

Sisältö

- koulutus: omat opinnot ja minä yliopisto-opiskelijana, opintojen sisältö ja opitut taidot- työelämä: työelämässä tarvittavat taidot, työelämän tilanteet ja ilmiöt- oma ala: oman alan ilmiöt, oman alan keskeinen sanasto

Suoritustapa

Ohjattua opetusta verkossa enintään 39 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä vähintään 42 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 3 opintopisteen laajuisella kurssilla 81 tuntia.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sekä kirjallisen ja suullisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua opetukseen säännöllisesti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla arviointiasteikolla hylätty/tyydyttävät taidot/hyvät taidot. Arvosana tyydyttävät taidot vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana hyvät taidot taitotasoa B2. Arviointikriteerit; ks. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98. Suoritettuaan sekä kirjallisen että suullisen taidon arvosanoilla tyydyttävät taidot/hyvät taidot, opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän Hyväksytty.

Kuulustelut

Suullinen tentti 12.6. Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallinen Moodle-tentti 8.–12.6. Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 1.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb56)

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2023