Psykologian tutkimusmenetelmät I, PSYP201 5 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Psykologian tutkimusmenetelmät I, PSYP201 5 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 194305

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Psykologian tutkimusmenetelmät I, PSYP201 5 op

Opintojakson alkamisajankohta: 15.04.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Aikataulu

Ryhmänohjauskokoontumisia on mahdollista kuunnella etänä Zoomin kautta. Voit osallistua lähiopetukseen ensimmäisellä ryhmänohjauskerralla Tampereen kesäyliopiston Valo-opetustilassa osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros  (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/) (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)

Ma 15.4.2024 klo 17-20 hybridikerta, lähi- ja etäosallistumismahdollisuus

Ma 22.4.2024 klo 17-20 etätoteutus Zoom

Ma 29.4.2024 klo 17-20 etätoteutus Zoom

Ma 6.5.2024 klo 17-20 etätoteutus Zoom

Ma 13.5.2024 klo 17-20 etätoteutus Zoom

Ma 20.5.2024 klo 17-20 etätoteutus Zoom

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, kuinka tutkimustieto vaikuttaa psykologin ammattikäytäntöön. Englanninkielisellä kurssikirjallisuudella pyritään lisäämään opiskelijan alakohtaista kielitaitoa.

Suoritustapa

Luentotallenteet, opintoryhmätyöskentely 21 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Tähän suoritustapaan sisältyy:

oppimistehtävä (johon sisältyy lisäksi ryhmätehtävä) jaoppimistehtävä (johon sisältyy lisäksi ryhmätehtävä).Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta  (https://moodle.jyu.fi/)https://moodle.jyu.fi/ (https://moodle.jyu.fi/)Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta  (https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus)https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus (https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus)

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Kirjallisuus:

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. E-kirja. Tai COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.

JA

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp, Booky.fi. E-kirja. Luku III (kappaleet 18-24).

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukainen psykologian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 120 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2024