Hallinto-oikeus (7 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Hallinto-oikeus (7 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164002

Laajuus opintopisteinä: 7.00

Opintojakson nimi: Hallinto-oikeus (7 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 04.12.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 15.04.2024

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella syksyllä 2023:

ma 4.12. klo 17–20 MKma 11.12. klo 17–20 MKti 12.12. klo 17–20 MKke 13.12. klo 17–20 (varalla to 14.12.) OWma 18.12. klo 17–20 MK

Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9296/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op/)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Hallinto-oikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun.Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan.Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta.Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä.Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen.Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Sisältö

Hallinto-oikeuden järjestelmä Julkishallinnon organisaatio Hallintomenettely Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö Virkamiesoikeuden perusteet Kunnallisoikeuden perusteet Julkisuus ja avoimuus hallinnossaOikeustapauksen analysointi ja argumentointi Suoritustapa

Luento-opetus 18 oppituntia (à 45 min.). Luento-opetuksen aikana harjoitustehtäviä opintojakson sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Kirjallinen tentti.

Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Harjoitustehtävät on palautettava ennen opiskelijan ensimmäistä tenttiosallistumista. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä.

Kuulustelut

ke 31.1.2024 klo 18.00–21.00to 29.2.2024 klo 18.00–21.00ma 15.4.2024 klo 18.00–21.00

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/). Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/).

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus, 2. uudistettu painos, Alma Talent Oy 2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa, luvut IV 10, V, VI, VII 1-9 (verkkoversion vastaavat luvut IV 9, V, VI, VII 1-9)Kulla, Heikki jaSalminen, Janne: Hallintomenettelyn perusteet, 11. uudistettu painos, Alma Talent Oy 2021 (myös verkossa ja e-kirjana)Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 7-8/2015, s. 1136-1141Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan? - Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 7-8/2015, s. 954-972

Vastaavuus

Hallinto-oikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 275 €.Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 255 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 275 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fiSanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 20.11.2023