Rikosoikeus (8 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Rikosoikeus (8 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164016

Laajuus opintopisteinä: 8.00

Opintojakson nimi: Rikosoikeus (8 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 19.12.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 15.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

8.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot

ti 19.12.2023 klo 18.00–19.30ti 2.1.2024 klo 18.00–20.30to 4.1.2024 klo 14.00–19.30ti 9.1.2024 klo 18.00–20.30(ke 10.1.2024 klo 18.00–20.30, varapäivä muutosten varalta)to 11.1.2024 klo 18.00–20.30la 13.1.2024 klo 10.00–15.30ti 16.1.2024 klo 18.00–20.30(to 18.1.2024 klo 18.00–20.30, varapäivä muutosten varalta)

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Ensimmäisellä opetuskerralla keskustellaan kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista. Osallistuminen ensimmäiselle opetuskerralle on tärkeää.

Opintoryhmäohjaus Tampereella:

3 ohjauskertaa tammikuussa 2024:ke 3.1. klo 17.15–19.45,ke 10.1. klo 17.15–19.45 (varapäivä ma 15.1.) jake 17.1. klo 17.15–19.45

Opintoryhmässä keskustellaan ohjaajan johdolla opintojakson aiheista. Käsiteltävät aiheet valikoituvat opiskelijoiden esittämien kysymysten ja aihe-ehdotusten perusteella. Opintoryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.

Opintoryhmä kokoontuu Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C (https://www.google.com/maps/place/Kalevantie+7c,+33100+Tampere/@61.495104,23.7768303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf53f146bd33:0x55bdd7e56e10b733!8m2!3d61.495104!4d23.779019), 7. krs. Tapaamisiin voi osallistua tarvittaessa myös etäyhteydellä.

Opettajat

Luennoitsijat: OTT Tuuli Hong ja dosentti Satu Rantaeskola

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9296/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op/)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla  (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede)https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Rikosoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata.Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet.Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisia soveltamisongelmia hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia.Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa.

Sisältö

Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdatRikosvastuun yleiset edellytyksetKeskeiset rikostyypitRikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Opetuksessa hyödynnetään korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä, johon tukeutuen luennoilla keskustellaan rikosoikeudellisista kysymyksistä. Kurssille osallistuminen edellyttää etukäteistä valmistautumista kullekin luentokerralle (perehtymistä luennoilla käsiteltäviin esimerkkitapauksiin ja niiden sisältämään rikosoikeudelliseen problematiikkaan).

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja oppimateriaalista sekä vapaaehtoinen harjoitustehtävä

Tentti on Moodlessa tehtävä kotitentti. Tentin onnistunut suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille ja huolellista oppimateriaaliin perehtymistä.

Tenttivastaus on laadittava itsenäisesti. Vastauksen laatimisessa on sallittua ja suositeltavaa hyödyntää perusteiden oppimateriaalissa mainittua lähdeaineistoa sekä muutakin rikosoikeudellista aineistoa. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävästä saatujen lisäpisteiden perusteella.

Opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään viisi lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luennot (luennoilla käsiteltävät aiheet ja harjoitustehtävä)Moodlessa ilmoitettava materiaali

Keskeinen kirjallisuus:• Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu, Rikosoikeuden yleinen osa: vastuuoppi. 3., uudistettu painos. Alma Talent 2019.• Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus, Keskeiset rikokset. 4., uudistettu ja laajennettu laitos. Edita 2018 (tai uudempi painos).• Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti, Rikosoikeus - rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3. uudistettu painos. Talentum Pro 2016. Vain luku I Rangaistuksen määrääminen, s. 1–217 (tai uudempi painos).

Kuulustelut

Moodle-tentit:

to 8.2.2024 klo 18–21 taike 21.2.2024 klo 18–21 (opiskelija voi osallistua vain toiseen näistä)to 4.4.2024 klo 18–21ke 15.5.2024 klo 18–21

Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa.

Tenttilinkki avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana, eikä tenttiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Vastaavuus

Rikosoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 185 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 120 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 185 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fiSanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 06.12.2023