Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164004

Laajuus opintopisteinä: 7.00

Opintojakson nimi: Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 19.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 14.08.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:

ti 19.3.2024 17.00–21.00 ke 20.3.2024 17.00–21.00 to 21.3.2024 17.00–21.00 ti 26.3.2024 17.00–21.00 ke 27.3.2024 17.00–21.00 to 28.3.2024 17.00–21.00 ke 10.4.2024 17.00–21.00 Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Luennot myös tallennetaan lukuunottamatta 10.4. pidettävää lisäpistetehtävään liittyvää luentoa.

Opintoryhmäohjaus Tampereella:

3 ohjauskertaa:ma 25.3.2024 klo 17.00–19.30,ti 2.4.2024 klo 17.00–19.30 jama 8.4.2024. klo 17.00–19.30

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. Opintoryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.

Opintoryhmä kokoontuu Tampereella, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Opettajat

Luennoitsija: Professori Tuulikki MikkolaOpintoryhmän ohjaaja: Asianajaja Riitta Laakso

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9296/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op/)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla  (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede)https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Perhe ja jäämistöoikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmäänAsiakirjatehtävän ja siihen liittyvän luennon suoritettuaan opiskelija:- osaa jäsentää erityyppisiä perhe- ja perimysoikeudellisia tilanteita- pystyy itsenäisesti laatimaan erilaisiin tilanteisiin sopivia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja asiakirjakokonaisuuksia- pystyy suullisesti kertomaan tekemistään asiakirjoista, niiden sisältämistä ehdoista sekä perustelemaan tekemänsä valinnatSisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä perimystilanteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:

- Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)- Lapsi- ja edunvalvontaoikeus- Perintö- ja testamenttioikeus- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeusLuennoilla käsiteltävät aiheet:-  parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, avoliittolain ja avioliittolain keskeiset käsitteet ja perusperiaatteet, aviovarallisuusjärjestelmä ja sen liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus ja sen rajoitukset.

-  jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusperiaatteet, jäämistön hallinto, lesken oikeusasema, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistöomaisuuden selvittäminen, perinnönjako, jäämistösuunnittelu, elinaikaisten lahjojen vaikutus jäämistön jakoon ja erilaiset testamenttityypit

-  kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely

Suoritustapa

Luennot (25 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista sekä kirjallisuudesta, vapaaehtoiset harjoitustehtävät ja niihin liittyvä luento (3 oppituntia)

Opintoihin kuuluva vapaaehtoinen lisäpistetehtävä palautetaan torstaihin 4.4. mennessä. Siihen littyvä luento (pakollinen lisäpistetehtävän tehneille) on keskiviikkona 10.4. klo 17-21. Tätä luentoa ei tallenneta.

Vapaaehtoiset tehtävät annetaan Moodlessa, jossa annetaan myös vastaamisohjeet ja määräpäivä tehtävien palauttamiselle.Tehtäviä ei saa sähköpostitse vastuuopettajalta. Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista Moodle-alueelle määräpäivään mennessä. Lisäpisteet saadakseen opiskelijan täytyy lisäksi osallistua 3 tunnin luennolle, jossa tehtävistä keskustellaan ryhmissä opettajan johdolla. Lisäpisteet saa käyttää täysimääräisesti hyväkseen kirjallisessa tentissä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luentomateriaali

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali (enintään 400 s.)

Kirjallisuus:

Hakalehto, Suvianna, Lapsioikeuden perusteet. 2018, s. 115-240, ei kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä, adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).Lohi, Tapani: Tasinkoprivilegisäännöksen (AL 103.2 §) soveltamisesta puolison kuollessa kesken osituksen. Defensor Legis 3/2018 s. 355-369.Mikkola, Tuulikki: Parisuhde, varallisuus ja sopimukset. 2021.Mikkola, Tuulikki: Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor Legis 3/2013 s. 312–325.Välimäki, Pertti, Edunvalvontaoikeus. Sanoma Pro 2013.

Kuulustelut

ke 17.4.2024 klo 18–21to 6.6.2024 klo 18–21ke 14.8.2024 klo 18–21

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/). Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/).Vastaavuus

Perhe- ja jäämistöoikeus -opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 175 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 175 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fiSanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 21.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.03.2024