Tilastotieteen johdantokurssi, Luento-opetus, 7.3.-29.4.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Tilastotieteen johdantokurssi, Luento-opetus, 7.3.-29.4.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-bd2d1998-3341-43b4-887e-213ff1fdea58_2023

Opintojakson nimi: Tilastotieteen johdantokurssi, Luento-opetus, 7.3.-29.4.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2024

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee tilastollisen tutkimuksen peruskäsitteet ja ymmärtää aineistopohjaisen

tilastollisen tutkimuksen vaiheet. Opiskelija osaa muodostaa aineistosta frekvenssijakaumia ja laskea

muuttujan arvoista yleisempiä keski- ja hajontatunnuslukuja. Opiskelija osaa tehdä ristiintaulukointia

ja laskea ehdollisia otostunnuslukuja yhden selittävän muuttujan tilanteessa. Opiskelija osaa tehdä

aineistosta erilaisia kuvaajia ja osaa tulkita pisteparvikuviosta lineaarisen riippuvuuden määrää

yhdessä otoskorrelaatiokertoimen avulla. Opiskelija ymmärtää todennäköisyysjakauman käsitteen ja

satunnaismuuttujan odotusarvon ja varianssin merkityksen jakauman kuvailussa. Opiskelija osaa laskea

todennäköisyyslaskuja erityisesti normaalijakauman tilanteessa. Opiskelija ymmärtää estimoimisen ja

hypoteesien testauksen peruskäsitteet ja osaa soveltaa estimointi- ja testausteoriaa Bernoullin ja

normaalijakauman tilanteisiin ohjelmistoa hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää yksisuuntaisen

varianssianalyysin ja yhden muuttujan lineaarisen regressioanalyysin mallinnustilanteet.


Sisältö:

Muuttujat, havaintomatriisi, frekvenssijakaumat,

otostunnusluvut, ehdolliset jakaumat, ehdolliset tunnusluvut,

ristiintaulukointi, pisteparvi, todennäköisyysjakauma, odotusarvo ja varianssi,

normaalijakauma, estimoinnin ja hypoteesien testauksen perusteet,

yksisuuntainen varianssianalyysi, lineaarinen regressioanalyysi.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2024