Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2024

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-2ecba5d6-a42a-4e29-b544-caaf4748166c_2023

Opintojakson nimi: Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, Verkko-opetus, 7.3.-1.6.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2024

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunta- ja aluejohtamisen erityispiirteitä ja kunta- ja

aluejohtamiseen liittyviä muutosvoimia sekä ymmärtää, miten ympäröivän yhteiskunnan ja paikallisten sekä

alueellisten instituutioiden väliset suhteet rakentuvat. Opiskelija tuntee kunta- ja aluejohtamisen

moninaisen kentän sekä merkityksen ja yhteiskunnallisen roolin. Kurssin myötä opiskelija hahmottaa

kuntatutkimuksen suhdetta muihin tutkimusaloihin ja tuntee sen keskeiset käsitteet sekä tavat lähestyä

yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia

kunta- ja aluejohtamisen tilanteisiin ja saa valmiuksia ymmärtää ja analysoida kunta- ja aluejohtamisen

ideaa, perusprosesseja, sen erilaisia toteutustapoja ja mekanismeja sekä historiallista kehityskaarta.


Sisältö:

Kurssin ydinaineksen muodostaa paikallisuuden, alueellisuuden ja asukkaiden itsehallinnon

ympärille rakentuva teoreettis-käsitteellinen tarkastelu, jossa punaisena lankana toimii ympäröivän

yhteiskunnan ja kunta- ja aluejohtamisen instituutioiden välinen vuorovaikutus. Asukkaiden itsehallintoa

tarkastellaan arvona, filosofiana sekä historiallisen kehityskaaren myötä syntyneenä hallintatapana.

Kurssilla myös esitellään kunta- ja aluehallintojärjestelmien eurooppalaisia variaatioita sekä käytössä

olevia mekanismeja sekä pohditaan ajankohtaisia kunta- ja aluejohtamisen muutoksiin liittyviä tekijöitä

ja prosesseja.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 29.02.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.