Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -24, 8.1.-1.6.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -24, 8.1.-1.6.2024

Tieteenalanyksikkö: Industrial Engineering and Management

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7a5700ea-c15f-4aed-b88c-d2430095aa0a_2023

Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet, Oppimistapahtumat, kevät -24, 8.1.-1.6.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2024

Tavoitteet:

Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy

yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa

teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.Opintojakson

suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan

elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja

johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen

erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.Opiskelija

tuntee erilaisia tuotteita ja ymmärtää niiden arvontuoton erityispiirteitä; mm. opiskelija osaa:-

tunnistaa tavaroiden, projektien ja palveluiden erityispiirteet sekä niiden tuottamiseen liittyvät

eroavaisuudet- tunnistaa innovaatio- ja teknologiajohtamisen keskeiset käsitteet-

esittää markkinointiparametrien keskeisimmät ominaisuudet- selittää asiakaskeskeisyyden ja

segmentoinnin- kuvata yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä

vuorovaikutussuhteita- selittää liiketoiminnan taloudelliset toimintaedellytykset

/>Opiskelija tietää yritystalouden perusilmiöt ja osaa ratkaista yrityksen laskentatoimen

yksinkertaisia tehtäviä käytännössä; mm. opiskelija osaa:- tunnistaa keskeisiä

kustannuskäsitteitä sekä verotuksen pääpiirteissään- listata yrityksen laskentatoimen

käyttötarkoitukset talouden ohjauksessa- laskea yksinkertaisia kustannuslaskelmia-

laatia yksinkertaisen tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä keskeisin tunnusluvuin-

suorittaa yksinkertaisia hinnoittelu-, budjetointi-, investointi- ja käyttöpääomalaskelmia osana

tavoitteellista liiketoimintaaOpiskelija tuntee organisaatioiden ja työn

perusilmiöt sekä niiden vaatimuksia työn tekemiselle ja -johtamiselle, mm. opiskelija osaa:-

kuvata, mitä on yrittäjyys ja yrityksen perustamisen vaiheet- tunnistaa ja kuvata

liiketoimintamallin ja sen suunnittelun- nimetä yleisimmät yhtiömuodot-

tunnistaa organisaatiot ihmisten ja toiminnan järjestelminä- kuvata vaihtoehtoisia

organisaatiorakenteita ja nimetä organisaatioiden ydinprosesseja- kuvailla ihmisten

johtamisen osatehtävät ja erilaisia näkökulmia johtamiseen- tunnistaa työjärjestelmän

osatekijät ja niiden vaikutukset suorituksiinOpiskelija tietää teknologian

merkityksen yritystoiminnassa ja sen vaatimuksia johtamiselle, mm. opiskelija osaa:- kuvata

teknologisten ja strategisten vaihtoehtojen keskeisimpiä malleja- tunnistaa teknologian ja

teknologisen kehityksen vaikutuksia yritystoiminnassa- tietää teknologian myyntiprosessin

erityispiirteet ja vaiheet- tunnistaa ja soveltaa strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen

liittyviä työkalujaOpiskelija tuntee tuotannollisen toiminnan perusilmiöt ja

-menetelmiä ja tietää, miksi ja miten yritys kytkeytyy muihin toimijoihin toimitusverkostossa, mm.

opiskelija osaa:- esittää tuotannontekijät ja - tavoitteet- nimetä

tuotantostrategiset päätökset ja keskeiset tuotantomuodot- kuvata tuotannonsuunnittelun ja

-ohjausprosessin- laatia yksinkertaisia tuotannon kapasiteetti- ja kuormitussuunnittelun

laskelmia- esittää materiaalin- ja toimitusketjun hallinnan sekä hankintojen tavoitteita ja

menetelmiä- käyttää yksinkertaisia materiaalinhallinnan menetelmiä- kuvata

palveluprosessien erityispiirteitä- esittää projektien sidosryhmät, tavoitteet ja työn

osituksen sekä projektinhallinnan vaiheet


Sisältö:

Ydinsisältö

Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet,

liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.Liiketoiminnan

muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.Strategian, johtamisen,

henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät

teoriat.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 21.04.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.