Espanjan kielen alkeiskurssi 2 (5 op) - etäopetus

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Espanjan kielen alkeiskurssi 2 (5 op) - etäopetus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202102

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Espanjan kielen alkeiskurssi 2 (5 op) - etäopetus

Opintojakson alkamisajankohta: 15.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 06.05.2024

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 15.1.–6.5.2024 maanantaisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Espanjan kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet espanjan kielen alkeiskurssi 1:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1-2 lukiokurssia, suullinen ja kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.2). Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä tutuista asioista, kuten itsestään, perheestään, arkipäivän elämästään sekä työstään tai opiskelustaan.

Tavoitteet

Taitotaso A1.3 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577)) (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577)

Kurssin suoritettuaan opiskelija- osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston- ymmärtää ja osaa tuottaa (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös menneeseen ja tulevaan viitaten- osaa kertoa päivärutiineistaan ja terveydestään, keskustella kuulumisista sekä sopia ajankohdista ja tekemisistä- osaa kuvailla ja vertailla- pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti yksinkertaisissa tilanteissa (työ, opiskelu, matkailu)- osaa toimia kulttuurieroja huomioon ottaen- osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kielenkäytön kannalta keskeisiä kieliopillisia rakenteita ja sosiaalisen kanssakäymisen perustilanteita. Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, suullista ilmaisua ja keskustelua sekä kuullun ymmärtämistä. Oppitunneilla opitaan sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa. Kirjallisia harjoituksia tehdään lähinnä opetustuntien ulkopuolella.

Aihepiireinä ovat muun muassa matkailutilanteet ja ajan ilmaiseminen, pukeutuminen ja henkilön kuvaileminen, arkitoimet ja vapaa-aika, sää ja luonto, mielipiteen ilmaiseminen sekä hyvinvointi. Opintojaksolla jatketaan tutustumista espanjalaiseen ja latinalaisamerikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) ohjattua opiskelua verkossa sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla tehtävien harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 (ISBN:978-952-63-1843-1), kappaleet 7-8 jaAhlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2(ISBN: 978-952-63-3539-1), kappaleet 1-4 sekäopettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 6.5.2024Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 155 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota)

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi 2 vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja 2.

Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanja 3 (kesällä 2024) tai Espanjan kielen jatkokurssi 1(syyslukukaudella 2024).

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023