Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106010


Opintojakson nimi: Ruotsia kauppatieteilijöille (5 op) - KRUO9111 - kevät 2021


Opintojakson alkamisajankohta: 19.01.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 08.03.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Oppiaine       

Ruotsin kieli

Vastaava yliopisto       

Vaasan yliopisto – Kielikeskus Linginno

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 175€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Kurssille voidaan ottaa 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Edeltävät opinnot

a) lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) TAI b) vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti.

Lähtötasotestissä on kielioppitehtäviä ja kirjoitustehtäviä (ei suullisia tehtäviä).

Aikataulu

Lähtötasotesti pidetään Zoomissa to 7.1. klo 16.30-18.15. 

Verkkotapaamiset Zoomin kautta.

Opetusta tiistaisin ja torstaisin klo 16:30-18:00

19.1., 21.1., 26.1., 28.1., 2.2., 4.2., 9.2., 11.2., 16.2., 18.2., 23.2., 25.2., 2.3., 4.3., 9.3., 11.3., 16.3., 18.3., 23.3., 25.3., 30.3., 1.4., 6.4., 8.4. (tentti).

Ensimmäinen ja viimeinen opetuskerta klo 16.30-18.45 ja loput kerrat klo 16.30-18.

Luennoilla edellytetään aktiivista osallistumista. Kieliopinnoissa edellytetään osallistumista vähintään 80 % oppitunneista.

Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran.

Opettaja

Timo Väätänen

Suoritustapa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.

Vaaditut suoritukset:

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.
Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1–5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

Tavoitteet

Opintojakson tavoite: B1–C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: 

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelija  tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä.  Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti  autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

Oppimateriaali

1. Opetusmoniste: Svenska för ekonomistuderande 2015−2016. 2016−2017.
2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.
3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 175  euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.05.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.1970On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin