Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00EV58-3017


Opintojakson nimi: Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus


Opintojakson alkamisajankohta: 08.04.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2021


Opetusajat: 08.04.2021 12.30-14.00, 09.04.2021 10.15-11.45, 09.04.2021 12.30-14.00, 14.04.2021 14.15-15.45, 15.04.2021 08.30-11.45, 20.04.2021 08.30-11.45, 20.04.2021 12.30-14.00, 07.05.2021 10.15-11.45, 07.05.2021 12.30-14.00, 8.05.2021 08.30-15.45


Laajuus opintopisteinä: 5


Kohderyhmä:

Sairaahoidon ja huolenpidon loppuvaiheen opiskelijoille


Paikka:

Lähi- tai etäopetus


Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää sosiaali- ja terveysalan eettisen arvoperustan
- tuntee tulevan ammattinsa ammattieettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet
- tiedostaa omat arvonsa ja lähtökohtansa ja osaa kuvata niitä suhteessa tulevan ammattinsa arvoihin ja eettisiin periaatteisiin
- tuntee kestävän kehityksen periaatteita muuttuvassa globaalissa maailmassa
- tuntee etiikan merkityksen suhteessa mediaan ja vaikuttamiseen
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämishaasteensa erilaisissa kohtaamistilanteissa
- osaa toimia ammatillisesti työyhteisössä
- osaa kehittää vuorovaikutustaitojaan erilaisten, eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
- osaa toimia oman alansa tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä verkostoissa
- osaa toimia haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.


Sisältö:

- arvot, etiikka, moraali ja itsemääräämisoikeus
- ihmisen kunnioittaminen ja asiakaslähtöisyys
- etiikan teoreettisia lähtökohtia
- erilaiset ihmiskäsitykset
- ihmisoikeudet ja tasa-arvo
- eettinen päätöksenteko toiminnan eri ulottuvuuksilla
- ammattieettiset ohjeet
- omien vuorovaikutustaitojen tunnistaminen ja arviointi
- ammatillinen toiminta työyhteisössä, kollegiaalisuus ja työhyvinvointi
- ammatillinen vuorovaikutus yhteistyösuhteessa yksilöiden ja perheiden kanssa
- ammattilaisena sosiaalisessa mediassa
- monikulttuurinen hoitotyö
- haasteelliset vuorovaikutustilanteet ja erilaiset vuorovaikutuksen keinot
- puheeksi ottaminen


Suoritustapa:

Osa 1: Teoria
Osa 2: Pienryhmätyöskentely
Osa 3: Seminaari
Osa 4: Essee
5op = 135h opiskelijan työtä.
Lähiopetuksen määrä tarkentuu ennen opintojakson alkua.


Oppimateriaali:

Leino-Kilpi H. & Välimäki M. 2014. Etiikka hoitotyössä. 8., uudistettu painos. Helsinki, Sanoma Pro.(sivut s. 14-182 ja 277-324) Kirja on nyt käytettävissä e-versiona ja löytyy linkkeineen Andor-hakupalvelusta.\r\ns. 14 – 182:\r\nLuvut:\r\n1. Johdanto\r\n2. Hoitotyön etiikan perusta\r\n3. Etiikan teoriaa\r\n4. Eettinen ongelmanratkaisu\r\n5. Eettiset ongelma-alueet hoitotyössä\r\n6. Eettisesti erilaiset hoitokäytännöt\r\n7. Potilasta ja hoitotyötä koskevat eettiset lähtökohdat\r\n8. Eettiset ohjeet osana ammatillista etiikkaa\r\ns. 277 – 324:\r\nLuvut:\r\n14. Ikääntyneiden hoitotyön etiikka\r\n15. Etiikka kuolevan potilaan hoitotyössä\r\n\r\nMäkisalo-Ropponen: Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla. Sanomapro 2012\r\n\r\nLiisa Karhe. Potilaan hoitoyksinäisyys : Käsitteellinen malli potilaan yksinäisyydestä hoitosuhteessa ja hoitoyksinäisyyteen yhteydessä olevista tekijöistä. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. 2017. Tiivistelmä ja tulokset s.55-76.\r\n\r\nLisäksi kurssin aikana osoitettu muu materiaali.\r\n\r\nOheismateriaali:\r\nSarvimäki A & Stenbock-Hult B. 2009. Hoitotyön etiikka. Edita.\r\n\r\nVilén, Leppämäki, Ekström: Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Sanomapro 2008\r\n\r\nTHL:n verkkokoulutus: Monikultuurisuus asiakastyössä:\r\nhttps://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus\r\n\r\nTAMK Ammatillinen vuorovaikutus ja haastavat kohtaamistilanteet-verkkokurssin materiaali https://digimedia.tamk.fi/\r\n\r\nOppiportin Asiakaspalvelu terveydenhuollossa verkkokurssi\r\nEnglanniksi\r\n


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.01.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 27.03.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin