Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121001


Opintojakson nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KASP02


Opintojakson alkamisajankohta: 31.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 03.06.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto  - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 31.5.-3.6.2021 klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampere. Opetustila ilmoitetaan myöhemmin. Koronarajoituksista riippuen opinnot järjestetään mahdollisesti verkkovälitteisesti. 

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.    

Opiskelija oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja kasvatuksellisia muutoksia. 

Sisältö

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KASP2 -opintojaksolla  tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen mikro- ja makrorakenteet,  koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä,  piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana  kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: 12 tuntia luento-opetusta. Lisäksi tehdään oppimispäiväkirja, jonka ohjeet jaetaan luennolla. Luentojen lisäksi itsenäisen työn määrä n. 121 tuntia. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2013 (tai 2006). Kasvatussosiologia. PS-kustannus.

Rinne,  R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja  demokratian  haaste. Keuruu: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen  tukiseura.

Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

Silvennoinen,  H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2018.  Koulutuksen  lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja  II. Turku:  Suomen Kasvatustieteellinen Seura.


Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä.Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 24.5. Pääset Korota-tarjottimelletästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 17.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin