Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140201


Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet - TTA-11011


Opintojakson alkamisajankohta: 03.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 23.06.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Ajankohta ja toteutus

Opetus verkossa (ei lähiopetusta):

Aloitusluento torstaina 3.6.2021 klo 16.3020.00
Pienryhmäopetus tiistaisin ja torstaisin 8.22.6. klo 16.3020.00
Päätösluento keskiviikkona 23.6. klo 16.3020.00

Käytettävät oppimisympäristöt: Moodle, PanOpto, Zoom, O365. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia itselleen. 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.

Sisältö

Teollisuustalouden perusteet -kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Opintojakson ydinsisältö:

1. Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskenta- ja ohjausmenetelmät, tunnusluvut.
2. Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät perusilmiöt ja teoriat.

Suoritustapa

Hyväksytysti suoritettu tentti, joka pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, videotallenteisiin, harjoituksiin sekä verkkomateriaaliin. Arviointi asteikolla 0-5.

Kuulustelut

Tentti viikolla 27

1. uusinta elokuussa

2. uusinta lokakuussa 

Tenttien tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen: Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa, ISBN 978-951-37-6826-3
Kirjasta on olemassa myös e-versio, ISBN 9789513769215.

Kurssikirja ei sisälly opintojakson kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle  ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 185 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 20.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 18.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 20.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin