Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: VIM.020


Opintojakson nimi: Tieteenfilosofia ja viestinnän etiikka


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2022


Linkki: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-2e5ada05-4d1b-42d5-8de4-ed3852fb0437?year=2021


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää tieteenfilosofian ja viestinnän etiikan peruskäsitteet ja osaa yhdistää niitä omaan oppimiseensa.


Sisältö:

Tieteenfilosofia: Opiskelija omaksuu kurssin aikana perustiedot tieteellisen tiedon käsitteestä, tiedon eri muodoista ja luottamuksesta tietoon. Kurssilla käsitellään tieteenfilosofian peruskysymyksiä, jotka liittyvät tiedon lisäksi tiedon saavutettavuuteen, teorian rooliin ja menetelmien taustalla oleviin metodologisiin lähtökohtiin. Kurssin keskiössä ovat muun muassa luonnontieteellisten ja ihmistieteellisten alojen erilaiset tiedonintressit ja käsitykset teoriasta. Kurssilla opiskelijat keskustelevat myös tieteellisen tiedon asemasta digitalisoituvassa viestintä - ja mediaympäristössä.

Viestinnän etiikka: Opintojakso johdattelee viestinnän etiikan filosofiseen ja oikeudelliseen perustaan. Tämän lisäksi pohditaan eettisiä kysymyksiä viestinnän eri tasoilla:

• Mediaetiikka: viestinnän ammattietiikka ja itsesääntely, tekstin, valokuvan ja muun kuvallisen esittämisen luotettavuuteen ja totuudellisuuteen liittyvät käytännöt, lajityypit ja esittämistavat sekä perinteisen ja sosiaalisen median tuottamat kohtaamistilanteet

• Keskinäisviestintä: vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutustilanteiden eettiset haasteet monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä, vuorovaikutusosaaminen institutionaalissa ja ammatillisissa kohtaamisissa mukaan lukien taiteet, kirjallisuus ja teatteri

• Viestintä organisaatioissa: Tiedottaminen, markkinointi ja mainonta, kääntäminen, tulkkaus, yritysten sisäinen ja ulkoinen viestintä eri kohderyhmille

• Teknologiavälitteiden viestintä: toisten puolesta viestiminen, konekääntäminen, järjestelmien ja pelien suunnittelun eettiset kysymykset, automaatio, tekoäly, käyttäjyyteen liittyvät eettiset kysymykset


Arviointi:

0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 14.02.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin